Idegrundlag

MENTIQA-Odense drives efter MENTIQA-skolernes idegrundlag, som består af formålsparagraffen (§ 2 stk. 2 i skolens vedtægter) og dennes fortolkning, som begge oprindeligt er udviklet af skolens initiativtager Pernille Buch-Rømer.

Formålsparagraffen med fortolkning i kursiv:
Undervisningen retter sig mod børn i grundskolealderen, der har særlige begavelsesmæssige forudsætninger.

Vurderingen af, om et barn har særlige begavelsesmæssige forudsætninger, foretages på baggrund af flere forhold:
  • Eventuelle tests af barnet (dog under hensyntagen til risikoen for, at barnets dårlige trivsel påvirker testresultatet).
  • Eventuelle lægelige/psykiatriske undersøgelser af barnet.
  • Eventuelle udtalelser fra børnehaver, skoler og/eller PPR.
  • Samtale med forældre om barnet.
  • Samtale med barnet.
  • Prøvedage på skolen.

Opstår der i skoleforløbet tvivl om en optaget elevs begavelse, forbeholder skolen sig retten til at anmode forældrene om en test.

Formålet med MENTIQA-Odense er at etablere en skole der, i samarbejde med forældre og med fokus på udvikling og stimulering af barnets intelligens, underviser alsidigt og kvalificeret ud fra tydelige og positive forventninger til den enkelte elevs potentiale og faktiske behov.

Den alsidige undervisning tilrettelægges ud fra følgende:

  • Undervisningslektioner på 60 minutters varighed, der muliggør et afvekslende indhold i den enkelte lektion og dermed muligheden for at fastholde elevernes opmærksomhed.
  • Specielle fag der indgår i fagrækken for at imødekomme elevernes behov for selvforståelse: filosofi og retorik.
  • Elevernes behov for et højt fagligt niveau i en tidlig alder tilgodeses ved at indføre nogle fag tidligere på skemaet, end det normalt ses i folkeskolen: engelsk, tysk, fysik, biologi, geografi, jf. fagfordelingsplan
  • Latin indføres på skemaet for at tilgodese elevernes særinteresser og behov for grundkendskab til sprog.

Som folkeskolens formål sigter også denne skole mod at undervisningen og det daglige liv bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Skolens opgave er at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i erkendelsen af, at en ens og ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt. At respekt for børn betyder omsorg for, at de kan vokse og udfolde sig ud fra eget potentiale og egne forudsætninger sådan som de er og ikke sådan, som vi kunne ønske os, at de var.

Det forventes, at den enkelte lærer differentierer i sin undervisnings tilrettelæggelse og gennemførsel ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og udviklingsstadie samt elevens behov for motivation. Det forventes, at læreren tror på det bedste i eleven og informerer eleven om, hvad der forventes både hvad angår elevens faglige arbejde i skolen og i hjemmet.

Vores vigtigste prioriteringer er at udvikle og omdanne elevernes følelsesmæssige intelligens til brugbare sociale kompetencer. Dette gennem samspillet med ligesindede, fagenes forskellighed, lærernes undervisningsmetoder, den divergente pædagogik og æstetiske virkemidler.

Daglig morgensamling indgår som en væsentlig faktor for at udvikle og styrke elevernes sociale kompetencer i fællesskabet og for at styrke "skoleånden".

Undervisningens form og indhold skal udgøre et samlet hele. Elevernes personlige udvikling samt tilegnelsen af færdigheder skal fremmes gennem alsidighed og bygges på lysten til at lære. Dette ud fra, og med særlig opmærksomhed på, den særligt begavede elevs personlighedstræk.

Undervisningsdifferentiering er et princip for planlægning og gennemførelse af undervisningen, hvor det fælles og det individuelle skal støtte og styrke hinanden, således at den enkelte elev får optimale udviklings- og læringsmuligheder inden for fællesskabets rammer.

Vi tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb - og hvor det er nødvendigt på et højere fagligt niveau end det, som folkeskolens læseplaner foreskriver. Den differentierede undervisningsform skal positivt udfordre og stille krav til det enkelte barn.

Søg

Login

SponsorReklamer