Kautionsforhold i detaljer

Som led i refinansieringen af MENTIQA-Odense i begyndelsen af 2010 blev et samlet lån på 400.000 kr. etableret i Merkur Andelskasse. Lånet blev understøttet af pro rata kautionserklæringer fra den daværende forældrekreds, og lignende kautionserklæringer fra nye forældre har siden været en betingelse for optagelse.

Pro rata kaution betyder, at man hæfter for hver sin andel af den samlede gæld på maksimalt 400.000 kr. Underskrives der en kautionserklæring på 15.000 kr. hæfter man således for 15.000 kr. så længe gælden er 400.000 kr. Hvis gælden nedbringes til 350.000 kr. vil den pågældende kautionist hæfte for 15.000/400.000*350.000 = 13.125 kr. – altså sin andel af de 350.000 kr.

Løsning fra kautionsforpligtelse
Der er indført en bestemt rangorden for løsning fra kautionsforpligtelsen, som skolen forpligter sig til at følge i forbindelse med ansøgning til Merkur Andelskasse om frigivelser af kautioner:

Det er et hovedprincip, at forældrene til de elever, som dimitterer fra 9. eller 10. klasse, så vidt muligt søges løst fra deres kaution i september samme år, hvis altså ikke de stadig har andre børn gående på skolen.

For alle øvrige udmeldelser vil der en gang årligt i forbindelse med skolens ekstraordinære generalforsamling i september blive taget stilling til, hvem der kan løses fra sin kautionsforpligtelse. Rækkefølgen for at blive løst afgøres af udmeldelsestidspunktet, hvor årets afgangselever dog går foran med deres bortfald af kautioner, og idet der altid skal være samlet kaution for 400.000 kr., så længe der ikke afdrages på gælden.

Såfremt en elev udmeldes på baggrund af misligholdelse af sine økonomiske forpligtelser over for skolen (manglende betaling af skolepenge mv.) betragtes det som ”øvrige udmeldelser” og indgår i den årlige prioritering.

Såfremt en elev udmeldes på baggrund af skolens anbefaling som følge af andre forhold, skal den behandles som afgangselev (fx såfremt det viser sig, at eleven alligevel ikke hører hjemme i skolens målgruppe).

Skolens bestyrelse udarbejder før generalforsamlingen indstilling til Merkur vedrørende løsning fra kautioner baseret på det faktiske elevtal, og det faktiske kautionsbeløb pr. 5. september i det nye skoleår. Der kan ikke foretages sletning af kautioner uden forudgående godkendelse fra Merkur Andelskasse (for at sikre at kautionsbeløbet på 400.000 kr. fortsat er til stede). Der sker kun frigivelse af kautioner en gang årligt.

Samtidig med indstilling om løsning fra kautioner fremlægges ligeledes anciennitetsliste for udmeldte børn således det sikres, at rækkefølgen i løsningen, er i henhold til skolens fastsatte retningslinjer.

Evt. overdækning på kautioner
Såfremt skolens budgetforudsætninger om lille vækst i elevtallet indfries, kan der opstå en situation, hvor der opnås overdækning på kautioner, idet der eksempelvis er sikkerhed for 600.000 kr., mens lånet fortsat er 400.000 kr. En sådan overdækning vil medføre, at den enkelte kautionists andel af sikkerhedsstillelsen på et givet tidspunkt nedskrives, selvom selve lånet ikke er påbegyndt afviklet.

Ved en kaution på 15.000 kr. svarer en overdækning på 600.000 kr. til, at sikkerhedsstillelsen pro rata andrager 10.000 kr.

Ved den årlige behandling på generalforsamlingen sikres en hensigtsmæssig balance mellem hensynet til udmeldte forældres garantistillelse, forældrekredsens garantistillelse og bankens sikkerhed. Det er fortsat et hovedprincip, at der som minimum skal være kautioneret for 400.000 kr., hvilket vil være opfyldt ved den førnævnte betingelse for optagelse og ved realisering af de elevtal, der er forudsat i de budgetter, der for 2010-2014 er lagt til grund for gennemførelse af skolens tvangsakkord.

Søg

Login

SponsorReklamer

 cbd vape juice