Vedtægter

VEDTÆGTER
For den selvejende institution
MENTIQA-Odense

CVR: 29 74 90 78

Hjemsted og formål
§ 1

MENTIQA-Odense - skolen for børn med særlige forudsætninger er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution, beliggende på Vestergade 37, 1-3, 5000 Odense C i Odense Kommune. Skolen er oprettet den 16. august 2006.

§ 2
Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler mv.

Stk. 2.
Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Undervisningen retter sig mod børn i grundskolealderen, der har særlige begavelsesmæssige forudsætninger.

Formålet med MENTIQA-Odense er at etablere en skole der, i samarbejde med forældre og med fokus på udvikling og stimulering af barnets intelligens, underviser alsidigt og kvalificeret ud fra tydelige og positive forventninger til den enkelte elevs potentiale og faktiske behov. Som folkeskolens formål sigter også denne skole mod at undervisningen og det daglige liv bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Skolens opgave er at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i erkendelsen af, at en ens og ligeværdig behandling af børn er at behandle dem forskelligt. At respekt for børn betyder omsorg for, at de kan vokse og udfolde sig ud fra eget potentiale og egne forudsætninger sådan som de er og ikke sådan, som vi kunne ønske os, at de var.

Vores vigtigste prioriteringer er at udvikle og omdanne elevernes følelsesmæssige intelligens til brugbare sociale kompetencer. Dette gennem samspillet med ligesindede, fagenes forskellighed, lærernes undervisningsmetoder, den divergente pædagogik og æstetiske virkemidler. Undervisningens form og indhold skal udgøre et samlet hele. Elevernes personlige udvikling samt tilegnelsen af færdigheder skal fremmes gennem alsidighed og bygges på lysten til at lære. Dette ud fra, og med særlig opmærksomhed på, den særligt begavede elevs personlighedstræk.

Undervisningsdifferentiering er et princip for planlægning og gennemførelse af undervisningen, hvor det fælles og det individuelle skal støtte og styrke hinanden, således at den enkelte elev får optimale udviklings- og læringsmuligheder inden for fællesskabets rammer.

Vi tilbyder et individuelt tilpasset undervisningsforløb - og hvor det er nødvendigt på et højere fagligt niveau end det, som folkeskolens læseplaner foreskriver. Den differentierede undervisningsform skal positivt udfordre og stille krav til det enkelte barn.

§ 3
Skolen stiftes på foranledning af Pernille Buch-Rømer.

§ 4
Afvisning af elever kan aldrig ske alene på baggrund af en intelligenstest, idet optagelse af elever skal ske ud fra en helhedsvurdering, således at underpræsterende særligt begavede børn ikke afvises på ukorrekt grundlag.

Skolens drift
§ 5
Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter, frivillige bidrag og ved tilskud fra det offentlige.

Stk. 2.
Skolens midler, herunder et eventuelt overskud ved skolens drift, tilfalder institutionen og må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds
§ 6
Forældrekredsen består af forældre til elever på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af Lov om friskoler og private grundskoler mv. og disse vedtægter, tilkommer den eller de personer der har forældremyndighed over eleven, eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk. 2.
Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisningen i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 7.

Tilsyn
§ 7
I henhold til § 6 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens undervisning. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 2.
Efter bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler mv. skal forældrekredsen vælge en eller flere eksterne certificerede tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver.

Stk. 3.
Den eller de valgte tilsynsførende kan højest vælges for 4 år af gangen. Valget sker på et særligt indkaldt valgmøde. Valget skal gennemføres efter ministeriets ”bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførendeved friegrundskoler mv.”. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert medlem på valgmødet dog kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen med forældremyndighed afgive stemme.

Stk. 4.
Den eller de tilsynsførende, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen.

Stk. 5.
Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning for forældrekredsen og lærerkollegiet. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Bestyrelse
§ 8
Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer, der udpeges som følger:

Stk. 2.
5 medlemmer vælges af og blandt medlemmer af forældrekredsen med forældremyndighed, første gang for henholdsvis 1 og 2 år ad gangen. 2medlemmer vælges ligeledes af forældrekredsen, men kan vælges udenfor denne. Valget skal gennemføres efter reglerne i ”bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler mv”. De følgende år vælges alle medlemmer for 2 år ad gangen.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 4.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 6.
Genvalg kan finde sted.

Stk. 7.
Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen af og blandt forældrekredsen med forældremyndighed, som automatisk indtræder i bestyrelsen, hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen. Suppleanter har ikke stemmeret.

Stk. 8.
Bestyrelsesmedlemmer som modarbejder skolens vedtægter kan afsættes i funktionsperioden af forældrekredsen. Dette sker på en ordinær/ekstraordinær general forsamling ved afstemning i forældrekredsen og ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Dagsordenen for pågældende møde skal indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer, samt en begrundelse herfor. Indkaldelse til generalforsamling sker iht. § 14.

Stk. 9.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og formand, næstformand og kasserer vælges af bestyrelsens midte.

§ 9
Skolens ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når disse samtidig har forældremyndighed over elever på skolen.

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og beherske dansk i skrift og tale. Mindst et flertal, herunder formand og næstformand, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelse af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 4.
Skolens leder og en repræsentant for skolens medarbejdere deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller medarbejderne, kan bestyrelsen bestemme at suspendere disse.

Om bestyrelsen og dens arbejde
§ 10
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som mindst skal indeholde bestemmelser om hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent, dog minimum 4 gange årligt.

Stk. 3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk. 4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og ved dennes fravær næstformandens.

§ 11
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. Desuden udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jvf. ”Lov om friskoler og grundskoler mv. § 5 stk. 6”, og ”Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler mv. § 4 stk. 12”. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Desuden er tilsynsførende, bestyrelsesmedlemmer, skoleleder og andre ansatte undergivet reglerne om tavshedspligt i henhold til ”Forvaltningsloven” kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt.

§ 12
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med disse vedtægter, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i ”Lov om friskoler og private grundskoler mv.”. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar, bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jvf. § 7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde hvor forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og valg af bestyrelse.

Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler og at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler. Revisor vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 5.
Såfremt skolen ophører med at drive skolevirksomhed efter formålsparagraffen, skal den nedlægges. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor.

Stk. 6.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 13
Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold og kan udstrække retten til andre. Medlemmer af forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid ret til kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Generalforsamling
§ 14

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen består af forældrekredsen, se § 6 stk. 1. Ud over forældrekredsen har skolens ansatte adgang til generalforsamlingen uden stemmeret. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Bestyrelsen aflægger beretning.
 5. Skoleleder aflægger beretning.
 6. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
 7. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 8 stk. 2.
 9. Valg af suppleanter jfr. § 8 stk. 7.
 10. Indkomne forslag.
 11. Eventuelt.

Stk. 2.
På generalforsamlinger, hvor der vælges tilsynsførende suppleres dagsordenen med følgende punkter:

 1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
 2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres ved selvevaluering eller af certificeret tilsynsførende.
 3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
 4. Valg af tilsynsførende.

Stk. 3.
Ved valg af tilsynsførende eller bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsen ansvarlig for, at kun medlemmer af forældrekredsen med forældremyndighed stemmer.

Stk. 4.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal udsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Stk.5.
Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer. For valget gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

De kandidater, der ønsker valg til skolens bestyrelse skal være til stede og overfor forældrekredsen gøre rede for deres ønske om opstilling.

Stk. 6.
Personer uden for forældrekredsen, som ønsker at modtage valg til bestyrelsen, skal indsende begrundet indstilling til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal godkende indstillingen og giver hermed vedkommende tilladelse til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret. Personer, som ikke godkendes skal have begrundet afslag senest 1 uge før generalforsamlingen. Såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det, kan personerne få foretræde for generalforsamlingen og gøre rede for deres ønske om opstilling. Forældrekredsen træffer afgørelse ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende om, hvorvidt personerne kan opstille.

Stk. 7.
Hvert medlem har 1 stemme.

Stk. 8.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 20 stk. 1.

Stk. 9.
Generalforsamlingen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer. Dog har skolens ansatte adgang til generalforsamlingen, se § 14 stk.1.

Stk. 10.
Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

Stk. 11.
Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 12.
Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk. 13.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter.

Stk. 14.
Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages der omvalg blandt dem med stemmelighed.

Stk. 15.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Stk. 16.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 medlemmer af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Tegningsret
§ 15
Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst 5 af bestyrelsens medlemmer.

Skoleleder
§ 16

Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2.
Skolelederen forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3.
Skolens leder ansættes af bestyrelsen som besluttende organ på baggrund af indstilling fra ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget består af bestyrelsen samt 1 repræsentant fra lærergruppen og 1 repræsentant for det administrative/øvrige personale. Der tilstræbes enighed i bestyrelsen om ansættelsen.

Skolens leder afskediges af bestyrelsen.

Lærere og øvrige personale
§ 17

Lærere og øvrigt personale ansættes af bestyrelsen som besluttende organ på baggrund af indstilling fra ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget består af bestyrelsen, skolelederen samt 1 repræsentant fra lærergruppen og 1 repræsentant for det administrative/øvrige personale. Der tilstræbes enighed i bestyrelsen om ansættelsen.

Regnskab
§ 18
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2.
Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for at årsrapporten underkastes betryggende revision efter de herom fastsatte bestemmelser.

Stk. 3.
Revisionen skal være afsluttet i løbet af april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændringer
§ 19
Vedtægtsændringer foretages af bestyrelsen.

Stk. 2.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af medlemmerne af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 3.
Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen ved almindeligt flertal. Forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Stk. 4.
§ 2 stk. 2 kan kun ændres med forældrekredsens forudgående godkendelse.

Nedlæggelse
§ 20
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes af bestyrelsen i forening med forældrekredsen, efter indstilling fra bestyrelsen. Kan der ikke opnås enighed i bestyrelsen, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges bestyrelsen på ny og vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer, i forening med forældrekredsen.

Stk. 2.
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Forældrekredsen skal umiddelbart herefter orienteres om beslutningen og grundlaget herfor.

Stk. 3.
Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 4.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse, foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 5.
I tilfælde af skolens opløsning skal den siddende bestyrelse fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6.
Eventuelle overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening, efter Undervisningsministeriets godkendelse.

§ 21
Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet.

Søg

Login

SponsorReklamer